Cafe in de stad

Privacybeleid

Musjroom wil u graag kennis geven over de verwerking van persoonsgegevens. Iedereen heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens. De regels betreffende deze bescherming zijn opgenomen in ons privacybeleid. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij raden u aan om het privacybeleid zorgvuldig te lezen.


						
Wat zijn persoonsgegevens?

De definitie van ‘persoonsgegevens’ is vastgesteld in de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon, die direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met de betrokkene. Hieronder vallen bijvoorbeeld naam, locatiegegevens, betalingsinformatie en geboortedatum.


						
Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Doordat u gebruik maakt van onze dienst laat u uw gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


						
Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: Voor- en achternaam; Geboortedatum; Adresdetails; Telefoonnummer; E-mailadres; Locatiegegevens; Betaalgegevens; Gebruikersnaam; Profielfoto; IP-adres; Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.


						
Wie is er verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Musjroom is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens. Wij stellen het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast.


						
Grondslagen inzake verwerking van persoonsgegevens

Musjroom acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Dit betekent dat wij ons houden aan de volgende beginselen: De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van u rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Wij gebruiken de gegevens alleen voor gerechtvaardigde doeleinden; De persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld en mogen niet onverenigbaar zijn met het oorspronkelijke verzameldoel; De persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (minimale gegevensverwerking);De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; De persoonsgegevens moeten worden vernietigd of gewist wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn; De persoonsgegevens zijn door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is. Musjroom is verantwoordelijk voor de naleving van deze grondslagen en kan dit ook aantonen (verantwoordingsplicht).


						
Wat zijn uw rechten?

U heeft op elk moment recht om van Musjroom uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Indien de gegevens onvolledig, onjuist of niet meer van toepassing zijn heeft u het recht op correctie en/of verwijdering van de gegevens en kennisgeving van verwijdering. Tevens heeft u ook het recht om uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt een klacht indienen wanneer u het niet eens bent met de omgang van uw persoonsgegevens.


						
Toestemming

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Musjroom moet deze toestemming kunnen bewijzen (aantoonplicht). Het verzoek om toestemming dient in een begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal gepresenteerd te worden.


						
Registreren

Voordat u van onze dienst gebruik kunt maken moet u zich registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam, de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen benaderen in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken. Tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die tussen huurder en verhuurder gesloten wordt of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


						
Locatiegegevens

Als het nodig is voor de dienst kunnen wij uw locatiegegevens (GPS) verzamelen. Hiervoor wordt uiteraard uw toestemming gevraagd. Ook kunnen deze locatiegegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps. De gegevens kunnen tevens gebruikt worden door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieders.


						
Publicatie

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet. Wel is uw gebruikersaccount en de door uw aangeboden ruimte openbaar voor Musjroom gebruikers.


						
Beveiliging

Musjroom treft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen bevatten voornamelijk:

  • Pseudonimisering en versleuteling van de persoonsgegevens;
  • Het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert;
  • Het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
  • A procedure for regularly testing, review and evaluate the effectiveness of the technical and organisational measures to protect the processing.
  • Een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

						
Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. De privacyregels blijven bij dit proces gewaarborgd.


						
Standaardinstellingen

Musjroom neemt uw privacy en gegevensbescherming mee bij de ontwikkeling van nieuw beleid of het ontwerp van nieuwe systemen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt. Hiermee zorgen we ervoor dat er een zo klein mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt.


						
App store

De app die de dienst levert is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaring te lezen van de desbetreffende aanbieder.


						
Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

  • Per e-mail;
  • Via social media.

						
Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt, door registratie, automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u het contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard. De gegevens worden tijdelijk bewaard voor een volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


						
Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat ze op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.


						
Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


						
Communicatie

Wanneer u communiceert met Musjroom of de Musjroom App gebruikt om met andere leden te communiceren, verzamelen wij informatie over uw communicatie en alle informatie die u verstrekt


						
Toegang tot en aanpassen van je data

Voor vragen over onze privacyverklaring, vragen omtrent inzage en wijzigingen in of vragen over verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:


						

E-mail:info@musjroom.com

tel:+31850041474


						

Adres: Pastoor Koopmanweg 58

1784 NX Den Helder

The Netherlands


						

Bekijk ook onze algemene voorwaarden