Kamer met een tuin

Algemene voorwaarden

De dienst “Musjroom” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Musjroom. Aan het gebruik van Musjroom zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden verbonden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn zowel van toepassing op de relatie tussen Musjroom, de huurders als op de relatie tussen Musjroom en verhuurders. Door Musjroom te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend, indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Musjroom zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities

Aanbod: het aanbod van ruimtes door Musjroom dat tot stand is gekomen door de advertenties van verhuurders op de website en app van Musjroom.

Article_1_1
Huurder: diegene die een ruimte, aangeboden door de verhuurder, op Musjroom boekt en zich verplicht tot het betalen van de overeengekomen prijs.
Verhuurder: diegene die een ruimte aanbiedt op Musjroom en zich verplicht tot het beschikbaar stellen van de ruimte aan de huurder.
Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Musjroom.
Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Musjroom worden aangeboden aan de huurders en verhuurders, onder meer bestaande uit het publiceren van het aanbod op het platform en het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten tussen huurders en verhuurders.

Artikel 2. Gebruik van de dienst
2.1

Op Musjroom kunt u via de app service ruimtes huren en verhuren. Een platform waarop mensen hun ruimtes kunnen adverteren en anderen de ruimtes kunnen boeken.

2.2

Om Musjroom te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

2.3

U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Musjroom mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Musjroom heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

2.4

Met uw account kunt u zowel een eigen ruimte aanbieden, zoeken naar ruimtes in uw buurt of in andere steden en ruimtes van anderen huren. U dient een verzoek in bij een verhuurder voor de ruimte door op de knop ‘boeken’ te klikken. De verhuurder van de ruimte kan uw verzoek accepteren of afwijzen. Zodra de verhuurder het verzoek accepteert kunt u betalen en is vervolgens uw boeking gedaan.

2.5

Nadat de verhuurder de boeking heeft geaccepteerd komt de overeenkomst tussen huurder en verhuurder tot stand, en zullen ook de afgeschermde contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, van de huurder en van de verhuurder voor beiden te zien zijn.

2.6

De verhuurder dient aanwezig te zijn als de huurder arriveert op de locatie van de gehuurde ruimte. Indien de verhuurder het nalaat aanwezig te zijn zal de verhuurder een waarschuwing van Musjroom krijgen. Komt dit drie keer voor, dan acht Musjroom zich vrij het account van de verhuurder van de website en app te verwijderen en de verhuurder een boete op te leggen van ten hoogste twee keer de verhuursom.

2.7

De transacties vinden digitaal plaats via onze betalingsverwerker partner Stripe.

2.8

Indien u uw Musjroom account verwijderd zullen uw gegevens verwijderd worden.

2.9

Door registratie op Musjroom worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Musjroom voor meer informatie.

Artikel 3. Annulering
3.1

Article_3_1

3.2

Binnen de eerste twee uur na ontvangst van de acceptatiebevestiging van de verhuurder kunt u de boeking annuleren tegen restitutie van 80% van het boekingsbedrag op uw rekening.

3.3

Na twee uur is annulering met restitutie van het boekingsbedrag niet meer mogelijk.

3.4

Voor de annuleringen geldt dat de tijden op onze servers leidend zijn.

Artikel 4. Gebruiksregels
4.1

Het is verboden Musjroom te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt, onder meer, het opslaan of verspreiden van informatie via de dienst die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

4.2 Daarnaast is het verboden bij Musjroom

  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken
  • informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic)
  • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is)
  • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie; voor commerciële doeleinden in te zetten
  • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette

4.3

Indien Musjroom constateert dat u bovengenoemde gebruiksvoorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, is Musjroom bevoegd in te grijpen om de overtreding te beëindigen.

4.4

Indien naar het oordeel van Musjroom hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Musjroom of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Musjroom gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Musjroom is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

4.5

Musjroom is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Musjroom gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

4.6

Musjroom kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Musjroom van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 5. Beschikbaarheid en onderhoud
5.1

Musjroom spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

5.2

Musjroom onderhoudt Musjroom actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

5.3

Musjroom mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Musjroom aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Musjroom zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
6.1

De dienst Musjroom, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Musjroom. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Musjroom, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

6.2

Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Musjroom heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen over de dienst.

6.3

U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

6.4

U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.

6.5

Indien u informatie stuurt naar Musjroom, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

6.6

Musjroom zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Musjroom, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Musjroom daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Musjroom zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 7. Vergoeding voor de dienst
7.1

Het gebruik van de website en app van Musjroom wordt u geheel gratis aangeboden.

7.2

De omzet die de verhuurders genereren worden binnen 5-8 werkdagen uitbetaald door Musjroom.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1

Behoudens gevallen van opzet of grove nalatigheid accepteert Musjroom geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst. Musjroom aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen huurder en verhuurder.

8.2

Musjroom is niet aansprakelijk voor conflicten tussen huurder en verhuurder. Musjroom is niet aansprakelijk voor de gebreken of onjuistheden die door toedoen of nalaten van de huurder en verhuurder zijn ontstaan. Musjroom kan bij een conflict slechts een bemiddelende rol vervullen.

8.3

Musjroom is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Musjroom meldt.

8.5

In geval van overmacht is Musjroom nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

8.6

Iedere gebruiker dient zelfstandig de identiteit van de desbetreffende contactpartner te controleren. Musjroom aanvaard geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de contactgegevens van de gebruiker die op het platform vermeld zijn.

Artikel 9. Duur en opzegging
9.1

Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

9.2

Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

9.3

Musjroom kan de overeenkomst beëindigen, indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 10. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
10.1

Musjroom mag deze voorwaarden als de prijzen op ieder moment aanpassen.

10.2

Musjroom zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst, zodat u daar kennis van kunt nemen.

10.3

Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 11. Overige bepalingen
11.1

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Musjroom worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Musjroom gevestigd is.

11.3

Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan, indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

11.4

De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Musjroom wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

11.5

Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

11.6

Musjroom is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Musjroom of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over onze gebruiksvoorwaarden horen wij dat graag.

Artikel 12. Identiteit

Musjroom ‘Gebruiksvoorwaarden’

Adres:
Pastoor Koopmanweg 58
1784 NX Den Helder
The Netherlands
KvK:75135930
BTW:NL860157787B01
Correspondentie:
E-mail:info@musjroom.com
Tel:+31633320811
Bekijk ook onze Privacybeleid
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙